Procedura reklamacji

Postanowienia ogólne i definicje

Procedura reklamacji została przygotowane zgodnie z przepisami ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, nr. 513/1991 Sb. oraz ustawy 634/1992 Sb., Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami ( zwana dalej "Ustawą") która odnosi się do towarów konsumpcyjnych (zwanymi dalej "Towarami"), w okresie gwarancji, w którym daje prawo Kupującemu do skorzystania z odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy sprzedanej(zwane dalej "Roszczeniem").Umową konsumencką jest ; umowa kupna - sprzedaży, umowy o dzieło lub inna umowa, w której stronami są Konsument i Dostawca (Sprzedawca).


Sprzedawcą jest TV PROBBE s.r.o, Osadní 12a, 170 00 Praga 7, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Pradze, C 165,486th


Klientem jest kupujący w naszym sklepie internetowym. Zgodnie z obecnym ustawodawstwem rozróżnia się dwa rodzaje kupującego przy zawieraniu umowy : kupujący który działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub konsumenta – osoba fizyczna. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu przejęcia towaru przez Kupującego. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym towary podlegały naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany towaru okres gwarancji zaczyna biec od nowa.


Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowane normalnym użytkowaniu.


Na żądanie konsumenta, sprzedający musi dostarczyć gwarancję na piśmie (certyfikat gwarancji). Jeśli pozwala na to natura rzeczy, jest wystarczające aby zamiast pisemnej gwarancji wydać Kupującemu dowód zakupu (faktura), który musi zawierać informacje o gwarancji. Certyfikat gwarancji musi zawierać imię i nazwisko, nazwę lub nazwę handlową sprzedawcy, numer identyfikacyjny, siedzibę w przypadku osoby prawnej, lub miejsce zamieszkania, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna. Jeśli gwarancja jest dłuższa niż okres rękojmi, Sprzedawca ustala zasady i zakres przedłużenia gwarancji na karcie gwarancyjnej.


Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach przewidzianych przez prawo. Wycofanie jest skuteczne wobec Sprzedającego z chwilą gdy mu doręczono oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem spełnienia wszystkich koniecznych warunków prawnych. W przypadku odstąpienia od umowy, zostaje ona anulowane od samego początku, a strony umowy zobowiązane są do zwrotu wszystkiego co uzyskały na jej podstawie. W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu korzystania z praw wynikających z odpowiedzialności za wady, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu transakcji otrzymanego od Sprzedającego, tylko o tyle, o ile jest to obiektywnie możliwe.


Konsument przy wykonywaniu gwarancji ma prawo do::

  •  wada usuwalna: prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wad, wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, jeśli nie jest to względem charakteru wady nieproporcjonalne, a jeżeli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy
  • nieusuwalna wada która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towarów, daje prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy
  • usuwalne wady występujące w większej liczbie lub wielokrotnie, uniemożliwiając prawidłowe wykorzystanie towarów, daja prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy
  • inne nieusuwalne wady a nie wymagające wymiany rzeczy, dają prawo do rozsądnego zniżki od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy

Sposób postępowania z uszkodzoną paczką

Czy otrzymałeś uszkodzoną paczkę lub zauważyłeś uszkodzenie podczas transportu dopiero po jej otwarciu? Takie sytuacje bardzo nas martwią. Mamy dla Ciebie instrukcje, jak postępować w tej nieprzyjemnej sytuacji, aby wszystko można było szybko rozwiązać.

Opakowanie transportowy jest widocznie uszkodzony lub zdeformowane:

  • Jeśli kurier przyniesie Ci paczkę ewidentnie uszkodzoną, masz pełne prawo odmówić jej przyjęcia
  • Jeżeli zdecydujesz się odebrać przesyłkę, spisz protokół szkody z kurierem i sprawdzi, czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu.

 Opakowanie transportowe jest w porządku, ale zawartość jest uszkodzona:

  • Jeżeli stwierdzisz, że zawartość paczki jest uszkodzona, niezwłocznie skontaktuj się z nami w celu rozpatrzenia reklamacji